Nostalgi

Old pick group

Året var 1912 och Detektivkonstapel Catoni visar vad Polishunden Leo går för på en uppvisning av polishundar. Leo ansågs synnerligen väldresserad och i Dagens Nyheter kunde man dagen efter läsa:

“Det var säkerligen ingen av åskådarna som önskade vara i bofvens kläder, då någon af hundarna nafsade efter hans vador och friskt slet i det tjocka tyget tills bofven stod på näsan.” och ”Ska en detektivkonstapel agera bof 3 gånger om dagen vid de följande tre dagarnas uppvisningar, borde han sedan få en veckas semester för att hvila ut”.

Uppvisningen anordnades av Stiftelsen Svenska polis- och skyddshundföreningen som bildades i Stockholm den 29 maj 1912

Polishunden LEO 1921

 

Text från Hundförarpolisen i Göteborgs 40-års jubileum 2001

Text. Tommy Fernsand & Arne Silberg

I Sverige möter vi utbildningen av polishundar i början av 1900-talet. Här kommer ett avsnitt ur en artikel skriven av Ronny Fingren för tidningen Polishunden 1978.

1913 anordnades den första polishundprövningen i Sverige. Platsen var Kvibergs ängar mellan nuvarande stadsdelarna Gamlestaden och Kortedala i Göteborg. Ansvarig för arrangemanget var, den år 1912 av polismän bildade, Svenska Polis och skyddshundsföreningen. Prövningen utfördes i tävlingsform och var öppen för medlemmar i föreningen, i vilken även civila medlemmar ingick. Förutom värdigheten att vara den första polishundtävlingen i Sverige, tillkom att denna tävling/prövning var den första av brukshundskaraktär i landet.

Svenska polishundar

1961 bildades Hundsektionen vid Göteborgspolisen. Beslut om bildandet togs av stadsfullmäktige i Göteborg den 13 augusti 1958. Fullmäktige anslog 17 000 kronor för inköp av hundar och utbildning ekipagen och 1959 utlystes tjänsterna. De upptagna hundförarna samlades första gången den 1 juli 1960 på polisstationen Lorensbergsgatan 16. Till en början genomfördes utbildningen av ekipagen i terrängen runt Bertilssons stuga i Delsjön. Den 5 april 1961 överfördes samtliga hundförare från sina respektive distrikt till centralpolisen (CP), och den nybildade Hundsektionen. Som chefsinstruktör den närmaste tiden var förre polismannen Alfred Ansberg från Barsebäck. Förstatligandet 1965 medförde att Centralpolisen ändrades till Centralsektionen och Hundsektionen till Hundförargruppen.

 

Vad hände under åren 1981 – 1991

Dressyrfältet i Säve kom i början av 80-talet att begränsas pga. en nybyggd väg. I sökandet efter en ny dressyrplats hittar man slutligen den nuvarande dressyrplatsen Råhult i Jonsered. Dressyrplatsen togs i drift mars 1985.

På grund av rådande internationellt klimat i världen inrättas bombhundarna i verksamheten. 1987 uppdrog regeringen RPS att inrätta dessa bombhundar i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Göteborg inrättades fem tjänster från den 10 december 1987. Vid denna tid finns en chef, två yttre befäl, en instruktör och tjugo hundförare med patrullhundar, fem med sprängämneshundar och två med narkotikasökhundar. De två sistnämnda är placerade vid narkotikaroteln.

IMG_2169

 

Vad hände under åren 1991 – 2001

Den gamla polsmyndigheten i Göteborg blir 1994 genom sammanslagning med de norra delarna av Bohuslän ett nytt polisdistrikt, Polismyndigheten i Göteborg och Bohus län. Länsordningspolisen (LOP) bildades som en avdelning för bl.a. alla specialenheter såsom Piket, Hund, Rytteri, Sjö- och Trafikpolisen.

Nu tar även utbildningen av nya hundförare fart. Året 1995 utbildar den nya myndigheten nio nya hundförare och denna utbildning förläggs till Göteborg med deltagare från övriga Sverige. Kurschef är chefen för hundförarpolisen i Göteborg, Sven-Olof Sundberg.

1989 bildades myndigheten Polismyndigheten i Västra Götaland som är ett av de största polisdistrikten i landet. Genom att storlänet bildas blir nu LOP/Hundförarpolisen en av landets största hundenheter. Idag har hundförarpolisen en personalstyrka på 71 befattningshavare (2001). Enheten leds av Chef och stf C med placering i Göteborg. Hundförarpolisen finns på åtta orter inom länet och med fyra dressyrplatser. Hundförarna är fördelade enligt följande: Po1 syd – 38 st. Po1 norr – 13 st. Po2 – 10 st. Po3 – 10 st. Inom enheten finns idag 15 instruktörer varav en med samordningsansvar för hela länet och en utpekad utbildningsledare vid dressyrplatsen Råhult.

 

Under åren 1995 – 2001 utbildades totalt 30 nya hundförare och inför kommande år planeras att utbilda ytterligare 5-6 nya hundförare med huvudsaklig placering i länet. 1997 inför dåvarande chefen Sven-Olof Sundberg det datoriserade redovisningssystemet för hundinsatser. Året 2000 blir ett år då vi satsar på specialsökshundar. Under året utbildas två hundar för sök efter vapen. Den utbildningen genomförs vid Norska Polisens hundskola i Kongsvinger, Norge. Genom denna utbildning inleds en nordisk samverkan som vi kommer att utveckla för framtida utbildningar. Genom en samverkan med Polismyndigheten i Stockholm utbildar Hundförarpolisen två hundar för sök efter döda kroppar.

Återigen har en väg satt käppar i hjulet för Hundförarpolisen. En förbindelseväg planeras mellan E20 och Rv40. Vägens sträckning är över vårt nuvarande dressyrfält. Omfattande kontakter tas med berörda myndigheter och i dagsläget kan ingen myndighet säga säkert om det blir en väg eller när en eventuell byggstart är planerad. Hundförarpolisen kommer därför att göra hemställan till Polismyndigheten, att vår nuvarande dressyrplats i Råhult renoveras och byggs ut.

 

Göteborgspolisens hundförargrupp bildasIMG_1945

Text., Leif Carlsson

 

Under 1900-talets första hälft förekom ”Polishundar” i flera sammanhang. De användes bl.a. av detektiver, hamnpoliser m.fl. Förekomsten av hundar i polistjänst resulterade 1961 att Göteborgspolisen såsom permanent organisation bildade Hundsektionen. Beslut om detta bildande togs av stadsfullmäktige i Göteborg den 13 augusti 1958.

För inköp av 12 st. hundar och bestridande av deras, och 12 hundförares utbildning anslogs 17 000 kronor. Dessa pengar betalades ur stadsfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. År 1959 utlystes tjänsterna. De genom ansökan uttagna hundförarna samlades för första gången den 1 juli på Lorensbergsgatan 16.

 

Verksamheten börjar ta form

Utbildningen av hundarna bedrevs till att börja med i terrängen runt Bertilsson stuga vid Delsjön. Den 5 april 1961 överfördes samtliga hundförare från sina distrikt till centralpolisen och den nybildade hundsektionen. Som Chefsinstruktör de närmaste nio veckorna anställdes förre polismannen Alfred Ansberg Från Barsebäck. Snart förlades dressyren till en s.k. permanent dressyrplats i Kallebäck. Polisnämnden anskaffade en s.k. manskapsvagn dit. Hundsektionen tilldelades också en Ford Taunusbuss med plats för fyra hundar bak. Hundarna satt inte i burar, utan sattes fast i kedjor. Tjänsteställe för sektionen blev förra polisstationen på Getebergsleden. En stenbyggnad som uppvärmdes av två kockskaminer och två elektiska element. Sedan denna lokal, som var dragig och kall, delvis eldhärjats, förflyttades hundsektionen till nyrenoverade lokaler på Bohusgatan. Kallebäcks dressyrfält och Bohusgatan förblev hundsektionens tillhåll många år framåt. Kallebäcks dressyrfält ersattes 1972 med dressyrfältet i Säve intill flygflottiljen. Lokalerna på Bohusgatan ersattes, till mångas besvikelse, år 1974 med VD:s utrymmen på polishuset, Skånegatan.

 

Hundförarföreningen/Göteborgspolisens tjänstehundklubb

I december 1960 beslöt hundförarna att bilda en intresseorganisation under namnet Göteborgspolisens Hundförarförening. Hundförarföreningen var initiativtagare till att en sammanslutning av landets hundförare ägde rum 1966 under namnet Polisens Hundförarförbund.

Göteborg anordnade lördagen den 11 maj 1963, de första Svenska Mästerskapen för Polishundar. Denna tävling äger rum än idag, en gång om året i hundförarförbundets regi.

 

Nytt dressyrfält

Dressyrfältet i Säve kom i början av 1980-talet att begränsas av bl.a. en nybyggd trafikled. I sökandet efter ett nytt fält fick vi efter ett positivt tillmötesgående från Partille kommun möjlighet att flytta från Säve till Råhult i Jonsered.

 

Vad hände under åren 1991 – 2001

Hundförargruppen fortsatte under den kommande perioden att utvecklas både tjänstemässigt och tävlingsmässigt. Kombinationshundar patrull och narkotika hade redan påbörjats i slutet av 1980-talet, ökades i antal med många beslag som resultat. Försöks och provverksamhet med s.k. ID-hund genomfördes efter önskemål från vår dåvarande Rikspolischef Björn Eriksson. Planering för start av en ID-sektion ålades polishundverksamheten i Tullinge. Ett byte av rikspolischef skulle dock sätta stopp för detta projekt.

I början av 1990-talet fick Sverige influenser av en internationell tävlingsform för brukshundar, kallad IPO. Unghundinlärningen av framför allt skyddsarbetet, kom att påverkas av denna de närmaste åren och en återgång till en mer tjänsteinriktad dressyr började utformas, fast nu i en mer strukturerad form.

Dressyrfältets lägsta del, vilket gränsade mot uppfartsvägen, fylldes ut och fick en plan yta utan lutning. Ytan på den nya delen blev grus efter önskemål från oss hundförare för att kunna nyttja denna under den blöta delen av året.

 

1992 genomfördes, en för oss, stor kommendering, EM i fotboll. En mängd förberedelser företogs. Utrustning till såväl förare som hundar köptes in. Ett nytt koncept med grupper utarbetades vilket blev rikstäckande. Anledning till detta var att kunna nyttja hundförare m.fl. poliser vid större insatser var som helst i landet och kunna fungera med kända kommandon. EM gick fårhållandevis lugnt till. En ännu lugnare kommendering blev VM i friidrott. Vid denna kommendering användes samma koncept som 1992.

Åren 1992-93 pensionerades våra sista hundförare av den ursprungliga gruppen nämligen Göte Orrvad, och Kurt Stark. Kurt som var en färgstark profil, upprätthöll tjänsten som instruktör under åren 1972 – 1992.

1995 blev ytterligare en milstolpe i hundsektionens historia. Från att ha varit Göteborgs polisdistrikt blev vi en del i Polismyndigheten Göteborg och Bohuslän. Antalet hundförare ökade från 20 till 38 stycken.

I hela storlänet blev antalet hundförare 73 stycken. En större rekrytering genomfördes och till Göteborg anställdes nio nya hundförare. Dessa utbildades genom att en central kurs anordnades på Kvibergs gamla militärområde. Två av instruktörerna var från Göteborg, Harry Nilsson och Leif Carlsson. Sex grupper om fyra hundförare samt ett yttre befäl inrättades. Vår gamle chef Bert Pettersson pensionerades, så blev fallet även för Bosse Örnemark vilken hade varit den ena av de två tidigare yttre befälen. Björn Olsson viken var vårt andra yttre befäl, flyttade till Varberg och blev en mycket uppskattad närpolis där.

 

Ny chef för gruppen blev den tidigare hundföraren och kände tävlingsprofilen, Sven Olof Sundberg. Bland de nya hundförare som rekryterades var det flera kvinnor. Det visade sig snart att de inte hade några som helst problem att smälta in i denna tidigare helt mansdominerade grupp. Resultat både i tjänsten och på tävlingsbanan gjorde att de kvinnliga förarna snart kom att sätta sig i respekt hos oss manliga kollegor. De första som banade vägen var Elisabeth Holm vilken tidigare arbetat med hund i Kungälv, samt Christina Lanserius vilken var en av de nyutbildade år 1995. Sedan dess har det blivit fler.

Hundmaterialet har väsentligt förändrats under denna period. Undertecknad började 1990 experimentera med en då helt ny ras för oss, nämligen malinois, vilken är en korthårig belgisk vallhund.  Mina första exemplar imponerade inte på kollegorna, men när Puck dök upp så började man klia sig i huvudena här och var. Funderingarna var, kunde detta verkligen vara ett alternativ till vår kära schäfer? Puck blev den hund som vi flitigt experimenterade med. Han var allt från ID-hund till att användas flitigt på de civila tävlingsbanorna för att de sista åren sluta som ren patrullhund i polistjänst. Så småningom vågade några modiga kollegor pröva. Olle, Hugo och Nitro var bland de första mallegrabbarna. Idag utgörs hundbeståndet av 18 malinois, 17 schäfrar och en boxer samt vår lilla springer spaniel som letar bomber. Robert Lindström är förare till landets för närvarande enda polisboxer, vilken är en mycket charmig herre.

IMG_0888

 

 

1999 övergick vår dåvarande chef Sven Olof Sundberg till andra arbetsuppgifter. Ny chef för gruppen blev en av mina elever vid grundutbildningen på Kviberg, Tommy Fernsand. Hans hund Åskar övergick till Ulrika Känngård vilken blev ny förare på denna föga humoristiska hund. Biträdande chef rekryterade vi från Piketsektionen, Arne Silberg.

Dressyren har både ändrats och tillfört mycket nytt under perioden. Vapensökshundar är ett av de nya tillskotten. Christer Lundqvist med sin springer spaniel har denna tilläggsdressyr, samt Magnus Rapp med malinoisen Miller, vilken är Patrullhund. Miller har dock tidigare varit bombhund tillsammans med Christer Lundqvist. Lik och vattensökshund är det andra tillskottet. Lars Angbo är den från vår avdelning som har denna dressyr på sin hund. Samtliga dessa förare har redan utfört otaliga lyckade uppdrag på den förhållandvis korta tid som förflutit sedan utbildningen.

 

Den senaste stora kommenderingen som avdelningen var delaktig i var EU-toppmötet i Göteborg. Hundarna klarade sig relativt lindrigt från denna makabra tillställning som det utformades till att bli. Ingen hundförare kommer någonsin att glömma de krigsliknande scenerna vid den massiva stenkastningen från dessa terroristgäng. När detta skrivs är det fortfarande kollegor sjukskrivna pga. skador i samband med kravallerna.

För ett dygn sedan inträffade den värsta terroristattacken i mänsklighetens historia i Amerika när fyra flygplan kapas samtidigt och tre av dem träffar sina mål. Jag är helt säker på att detta kommer att innebära utökade arbetsuppgifter även för oss med bl.a. utökade bombsök mm.

 

Uppvisning förr